Obchodní podmínky a vše o nakupování

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Při prodeji a koupi zboží v internetovém obchodě http://starsicisla.predplatne.cz se společnost A.L.L. Production (dále „Prodávající“) a kupující (dále „Zákazník“ či „Kupující“) společně řídí těmito obchodními podmínkami, které blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti obou stran. S těmito obchodními podmínkami je Zákazník povinen seznámit se před vlastním odesláním objednávky. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami, že je akceptujete a že je mu celý jejich obsah jasný a srozumitelný. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Oblasti, které obchodní podmínky neupravují, se řídí Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

II. Vymezení pojmů

Prodávající: Prodávajícím internetového obchodu http://starsicisla.predplatne.cz je společnost A.L.L:production,s.r.o., sídlo: Ve Žlíbku 1800/77, IČ: 62587811 DIČ: CZ62587811, Registrace: společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka3 4117. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující: Kupující je zákazníkem internetového obchodu, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel: Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

III. Uzavření kupní smlouvy

Prodávající nabízí své zboží nebo služby na internetovém obchodě http://starsicisla.predplatne.cz. Pokud má Kupující o některé z nabízeného zboží zájem, může prostřednictvím internetového obchodu provést objednávku. Návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) je vystavení nabízeného zboží na webových stránkách internetového obchodu ovšem s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Samotná kupní smlouva je tedy zpravidla uzavřena momentem doručení závazné objednávky Kupujícího Prodávajícímu. Neprodleně je ze strany Prodávajícího Kupujícímu emailem zasláno závazné potvrzení této objednávky. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku využitých k uzavření smlouvy si hradí každá strana samostatně v souladu s tarify svých poskytovatelů těchto služeb.

IV. Závaznost objednávky

Kupující je povinen v souladu s občanským zákoníkem dodané zboží na místo určené převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené v nabídce internetového obchodu. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení Kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na Kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

V. Způsoby úhrady kupní ceny

Zaplatit je možné:
• bankovním převodem
Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou jejím připsáním v plné výši za dodávku či samostatnou část dodávky na účet Prodávajícího v případě platby platební kartou online. Kupující se stane vlastníkem zboží až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Daňový doklad je vystaven v okamžiku zaúčtování došlé platby za zboží. Pokud budete požadovat daňový doklad, napište nám prosím na starsicisla@predplatne.cz a bude Vám zaslán bez zbytečného prodlení.

VI. Doručení zboží

Zboží doručujeme kamkoliv v České republice, obvyklá dodací doba je 10 pracovních dní.

Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená Kupujícím v závazné objednávce a potvrzení této objednávky Prodávajícím. Zboží bude doručeno způsobem uvedeným Kupujícím v závazné objednávce a potvrzení této objednávky prodávajícím.

VII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Podle Občanského zákoníku je Kupující oprávněn v případě, že smlouvu uzavírá jako spotřebitel na dálku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má Kupující právo odstoupit do 14 dnů následujícího po dni, kdy dojde k převzetí poslední dodávky zboží. Odsouzení od kupní smlouvy může proběhnout jednostranným projevem vůle ze strany Kupujícího, a to v písemné podobě, zasláním na e-mail: starsicisla@predplatne.cz a vrácením dodaného zboží na adresu prodávajícího.

IX. Ochrana osobních údajů

Svojí objednávkou dává Kupující souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti prodávajícího, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Kupující rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.

X. Závěrečná ustanovení

Kupující je vázán zněním těchto obchodních podmínek uvedeným na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Jednostranné změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2015.